CONTACT

1k0 CONTACTGEGEVENS / ALGEMENE VOORWAARDEN

fd5d0a762550[1] v65oai7fxn47qv9nectx 32f4e2dce13c0b983003eaa10efea6a5    Facebook    Instagram-Logo_grijs    wordpress-logo

Frank Minderman 

Maandag bereikbaar tussen 8:00 en 9:00 of spreek je vraag in dan bel of mail ik je terug.

T: 06-2370-2100

E: info@frankminderman.nl

Algemene Voorwaarden voor training, coaching en events

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd m.b.t. het inschrijven voor en of deelnemen aan één van onze trainingen of online events.

1.2 Onder de organisatie worden alle handelsnamen verstaan die ressorteren onder Jobjump. K.v.k 53096967.

1.3 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘deelnemer(ster)’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten deelname-overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘trainingen’, coaching of ‘programma’s’ worden daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.5 Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘aanmeldingsformulier’ wordt ook een aanmelding via email of via de één van onze websites verstaan.

1.6 Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

1.7 De deelnemer(ster) gaat tevens akkoord met alle programma-specifieke voorwaarden zoals duidelijk extra omschreven zijn op desbetreffende aanmeldingsformulieren en/of product omschrijvingen op facturen e.d.

1.8. Deze algemene voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn en zullen continue up-to-date worden gehouden op de website van jobjump.nl, frankminderman.com en goosluck.com

1.9 Door zich in te schrijven en/of deel te nemen aan één van onze events, coaching of programma’s (offline of online) gaat een deelnemer(ster) dan wel expliciet dan wel stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.10 Uit voorzorg zullen de artikelen 4 en 5 betrekking hebbende op ‘welzijn’ en ‘de huisregels’ nogmaals plenair aan het einde van het eerste contact worden herhaald, uitgelegd en opnieuw ter overweging worden aangeboden. Een deelnemer die op dat moment besluit zich niet te willen conformeren met de AV krijgt eenmalig de mogelijkheid om op dat moment – en alleen op dat moment – deze algemene voorwaarden alsnog af te wijzen en de training mogen verlaten met behoud van volledige restitutie* van het reeds betaalde bedrag / cursusgeld.

Artikel 2. Inschrijvingen

2.1. Een inschrijving voor een event, training, coaching of traject komt tot stand met het ondertekenen van het desbetreffende aanmeldingsformulier, het aanmelden via één van onze websites of door het voldoen van het cursusgeld.

2.2. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

2.3. Een inschrijving is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar met schriftelijke toestemming van de organisatie. Een verzoek tot in de een in de plaats stelling kan louter per email gedaan worden via jobjumpnu@gmail.com

Artikel 3. Betalen, wijzigen en annuleren

3.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals omschreven staan achter de door hem of haar aangekruiste optie op het aanmeldingsformulier.

3.2. Alle trainingen , coaching en of events zijn exclusief catering en/of overnachtingen tenzij dat uitdrukkelijk anders schriftelijk is gecommuniceerd.

3.3 Voor het annuleren of wijzigen van een training dient de deelnemer een email  te sturen naar jobjumpnu@gmail.com met een uitdrukkelijk verzoek tot bevestiging.

3.4 Voor het annuleren van een deelname aan een training, coaching of event kunnen de volgende kosten verbonden zijn

 • Binnen 10 dagen na inschrijving: geen kosten*
 • Tot één maand voor aanvang: inschrijfgeld*
 • Binnen één maand voor aanvang van de training: volledige trainingsgeld**

* (a) Met aftrek van de kosten van reeds geleverde voorbereidingsmaterialen zoals toegang tot de e-learning omgeving, boeken en beeld en geluidsdragers.

* * In geval dat de 10 dagen bedenktijd (punt 1 ) valt binnen de annuleringstermijn van een maand (punt 2) dan is deze laatst genoemde voorwaarde leidend.

3.5 Voor het wijzigen van een datum van deelname aan een training of event kunnen de volgende kosten verbonden zijn

 • Voor één maand voor aanvang: geen kosten
 • Binnen één maand voor aanvang: € 97,00 administratiekosten

3.6 Indien een deelnemer(ster) een betalingsregeling heeft getroffen en het betreffende programma voortijdig verlaat, dan is het nog openstaande saldo direct volledig opeisbaar

Artikel 4. Welzijn

4.1 De trainingen en progamma’s zijn bedoeld voor fysiek en psychisch gezonde mensen en is op geen enkele wijze een vervanging voor professionele medische of psychische hulp.

4.2 De deelnemer(ster) verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de programma’s en acht zichzelf geestelijk en mentaal in staat om te kunnen gaan met een sterk op zelfreflectie gebaseerd programma.

4.3 De deelnemer(ster) verklaart door zijn of haar deelname stilzwijgend akkoord te gaan zelf volledig verantwoordelijk te voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens én na de training.

4.4. De deelnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de trainers / coaches van de organisatie geen medische achtergrond hebben en alleen getraind zijn in het leiden van de programma.

4.5 Bij twijfel of iemand in staat is om deel te nemen kan er door de leiding om een doktersverklaring worden gevraagd.

4.6 Bij twijfel of het gepast is voor de deelnemer(ster) om deel te kunnen (blijven) nemen aan een training – uit oogpunt van zijn of haar welzijn – dan is het oordeel van de trainer of één van zijn of haar bevoegde assistenten doorslaggevend. (zie ook punt 5.2 betreffende restitutie)

Artikel 5. Huisregels

5.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met onderstaande spelregels voor deelname aan een training, coaching, presentatie of online sessie.

5.2 De deelnemer/ster gaat ermee akkoord zich coachbaar en constructief op te stellen in het programma en interacties met de organisatie

5.3 Coachbaar zijn houdt in dat de deelnemer(ster)

 • Bereid is andere standpunten te overwegen van zowel de coach als van deelnemers onder elkaar
 • Bereid is zich constructief op te stellen in de conversatie.
 • Zich onthoudt van het uiten van klachten tijdens de sessie
 • Eventuele op of aanmerkingen zijn meer dan welkom op een gepast moment buiten de coaching sessie.

5.4 Bij een aanhoudend ‘niet coachbaar zijn’ zoals omschreven in de punten onder artikel (5.2 en 5.3) kan de deelnemer(ster) zijn/haar recht op verdere deelname aan een training verliezen, zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op enige vorm van restitutie.

5.5 Als de deelnemer(ster) de mogelijkheid tot deelname verliest op basis van artikel 5.4, kan hij of zij een verzoek indienen om het programma op een later moment opnieuw aan te vangen tegen het dan geldende ‘review-tarief’.

5.6 De deelnemer(ster) verklaart vertrouwelijkheid / privacy in acht te nemen bij datgene wat hem of haar in de training/coaching ter ore is gekomen van wat andere deelnemers in het kader van de training hebben gedeeld. Het is niet toegestaan beeld of geluidsopnamen te maken en/of te verspreiden zonder toestemming van de coach / trainer.

5.7 De organisatie behoudt zich het recht voor tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen door te voeren zonder dat daar een expliciete verplichting voor bestaat deze aanpassingen met haar deelnemers te communiceren.

5.8 De organisatie zal zich echter inspannen tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen zo snel mogelijk op de mondeling, via de website, sociale media of per email kenbaar te maken.

Artikel 6. Restitutie

6.1 Verzoeken tot restitutie dienen louter per email gedaan te worden via jobjumpnu@gmail.com

6.2 Als de deelnemer(ster) op grond van artikel 4.6 zijn/haar deelname aan een training / coaching dient te beëindigen dan heeft hij of zij recht op een volledige restitutie van het reeds betaalde trainingsgeld.

6.3 Er is geen restitutie en/of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen trainingsgelden mogelijk als de deelnemer(ster):

 1. Een training, coaching of online sessie op eigen initiatief voortijdig verlaat.
 2. Een training, coaching of online sessie op basis van punt 5.4 voortijdig moet verlaten.
 3. Een vervolgtraining/coaching of vervolg online sessie die deel uit maakt van een pakket annuleert.
 4. Op basis van de in artikel 5 gestelde voorwaarden uitgesloten is van deelname aan een vervolgtraining die deel uit maakt van een pakket.

6.4 Er is geen restitutie en/of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen cursusgelden mogelijk als de organisatie een training moet annuleren in geval van ziekte of een andere vorm van overmacht.

6.5 Als de organisatie op basis van punt 6.4 een training annuleert, behoudt de deelnemer(ster) het recht deel te nemen aan één van de volgende trainingen zonder enige bijkomende kosten.

6.6 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke schade die door de deelnemer(ster) geleden wordt als de organisatie een training annuleren moet vanwege een reden zoals omschreven in artikel 6.4.

6.7. Op speciale aanbiedingen met korting op het trainingsgeld is geen restitutie mogelijk.

6. 8 De Jobjump ‘niet-goed-geld-terug’ garantie geldt alleen op een volledig programma uit het productaanbod en is alleen van toepassing als de deelnemer(ster) het volledige programma, inclusief alle terugkomavonden, heeft gevolgd.

6.10 Deelnemers die niet tevreden zijn met hun deelname aan de programma’s kunnen gebruik maken van de ‘niet-goed-geld-terug’ garantie als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. De deelnemer(ster) heeft aan het volledige programma deelgenomen, geen enkele sessie gemist (inclusief eventuele terugkomavonden) en alle huiswerkopdrachten gedaan.
 2. De deelnemer(ster) dient uiterlijk 1 week na de laatste sessie een gemotiveerde mail sturen naar jobjumpnu@gmail.com

 

6.11 In sommige gevallen kan een ontevreden deelnemer(ster) verzocht worden schriftelijk de reden van zijn of haar ontevredenheid toe te lichten.

6.12 Een verzoek tot restitutie van het betaalde cursusgeld op basis van de ‘niet-goed-geld-terug’ wordt al dan niet gehonoreerd op basis van de beslissing van de organisatie die finaal en bindend is.

 Artikel 7. Vrijwaring Audio en Video

7.1 Door deel te nemen aan een programma van één van bovengenoemde organisaties gaat de deelnemer(ster) er mee akkoord dat het geheel en/of gedeelten van het programma kan worden opgenomen op video, audio en/of op digitale fotografie voor training,- marketing en/of promotie-doeleinden.

7.2 Opnamen die voor trainingsdoeleinden aan deelnemers ter beschikking worden gesteld zijn strikt als leermiddel voor eigen gebruik bedoeld en mogen onder geen beding – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie vooraf – openbaar worden gemaakt, door verkocht of voor enig ander doel dan ook worden ingezet.

7.3 De deelnemer(ster) kan er op vertrouwen dat de organisatie privacygevoelig materiaal waarin de deelnemer(ster) spreekt met respect zal behandelen en vooraf toestemming voor publicatie zal vragen als de deelnemer met compromitterende uitspraken in beeld verschijnt.

7.4 In geval van twijfel of het gepast dit dergelijk materiaal openbaar te maken, kan een deelnemer een bezwaar indienen of zal de organisatie zelf eerst in overleg treden met desbetreffende deelnemer.

7.5 De deelnemer(ster) gaat er mee akkoord dat alle exclusieve rechten van deze opnamen bij de organisatie liggen en de deelnemer(ster) verwacht en zal geen compensatie vragen voor het gebruik van het materiaal waarin de deelnemer(ster) verschijnt of spreekt.

7.6 Het is de deelnemer niet toegestaan, onder geen enkele voorwaarden, te filmen, video en/of audio op te nemen, gedurende het seminar, training of coaching sessies.

7.7. Deelnemers die deze voorwaarde overtreden zullen worden verzocht het materiaal te wissen, verder gebruik van het opname apparaat te staken (zoals b.v. ren mobiele telefoon of een opname-pen) en kunnen uitgesloten worden van verdere deelname zonder enige recht op restitutie van het trainingsgeld.

Geef een reactie